ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5(1) (ਸੀ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਰਾ 5(1) (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: